Asiakastarinat

Tieke: Verkkotyökalu ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten itsearviointiin

Asiakas

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE

Vuosi

2022

TIEKEn Green ICT-hanke edistää ilmastoviisautta ja vihreää siirtymää ICT-sektorilla. Konseptoimme TIEKEn kanssa verkkotyökalun, joka auttaa alan yrityksiä arvioimaan ja kehittämään ohjelmistotuotantonsa vastuullisuutta. Muotoilumetodein syvensimme ymmärrystä kohderyhmän tarpeista ja yhteiskehitimme työkalua. Lopputuloksena verkkopalvelun konsepti kiteytettiin kerätyn käyttäjäymmärryksen avulla.

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKEn Green ICT-hanke on ollut osa Exove Designin ekosysteemiä ja tärkeä sidosryhmä meille vastuullisempien palveluiden kehityksessä. Näin ollen oli todella innostavaa päästä omalta osaltamme auttamaan heitä muotoilemaan itsearviointityökalua, joka kannustaa ja innostaa koko ICT-alaa vihreässä siirtymässä. Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton koordinoimasta REACT-EU-rahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta. Itsearviointityökalu tullaan julkaisemaan Green ICT -ekosysteemin verkkosivuilla.

“Yhteistyö kehityssuunnitelmatyökalun muotoilemiseksi eteni prosessin käynnistämisestä idean pohjalta aina beta-version kokeilukäyttöön asti asiakastesteissä. Muotoilussa käyteytyt työkalut palvelivat erinomaisesti käyttäjätarpeiden kartoituksessa ja sisäisissä suunnittelutyöpajoissa. Niiden avulla saimme hyvän ymmärryksen käyttäjätarpeista ja sujuvan suunnitelman työkalun sisällöistä ja toteutuksesta. Exove Designin fasilitoimissa haastatteluissa ja työpajoissa tuotetut materiaalit toimivat myös hyvänä pohjana työkalun jatkokehitystä varten.” – Antti Sipilä, projektipäällikkö, Green ICT -hanke

Haasteena tiedonhaun vaikeus

ICT-alalla eli tieto- ja viestintätekniikka-alalla ei ole ollut yhteismitallista, yhtenäistä tapaa arvioida juuri ohjelmistotuotannon vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Tämä vaatisi systemaattista syventymistä, johon ei ehkä koeta löytyvän resursseja varsinkaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tätä haastetta TIEKE lähti ratkomaan LUT yliopiston ja Exove Designin kanssa. Tehtävämme oli konseptoida selainpohjainen työkalu, jolla IT-alan pieni tai keskikokoinen yritys voisi arvioida oman ohjelmistontuotantonsa kestävyyden ja luoda pohjan kehityssuunnitelmalle. 

TIEKElle suunnitellun itsearviointityökalun visualisoinnissa esitetään ylätasolla konseptin teemoja. Kyseessä on itsearvointityökalu ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin ICT-alan yrityksille ohjelmistotuotannossa. Tuloksena syntyy raportti, jossa on arvio nykytilasta ja relevantit vinkit ja linkit vaikutusten parantamiseksi.
Itsearviointityökalun konseptikiteytys kuvaa sen käyttökontekstin, toimintalogiikan ja tulokset käyttäjälle.

Itsearviointityökalu vauhdittaa vihreää siirtymää ICT-alalla

Itsearviointityökalulla  puututaan yrityksen käytänteisiin, ei niinkään kestävyyden tasoon. Työkalussa kartoitetaan ohjelmistoyrityksen toimintaa kolmella osa-alueella: 1) strategia ja hallinto 2) ohjelmistotuotanto ja 3) yrityksen tukitoiminnot. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda itsenäisen tilanneanalyysin toimintatavoista, tutustua kehityskohtiin ja saada visualisoidun raportin omasta itsearvioinnistaan.

Itsearviointityökalu tekee ilmasto- ja ympäristöystävällisestä ohjelmistotuotannosta tutumpaa ja helpommin lähestyttävämpää ICT-alan pk-yrityksille. Palvelu tukee TIEKEn tavoitteita kasvattamalla ilmasto- ja ympäristötietoisuutta, popularisoimalla tutkimustietoa ja edistämällä kestävämpää ICT-alan liiketoimintaa.

TIEKEn itsearviointityökalun prosessia kuvaavassa graafissa on kolme nuolta, jotka kiertyvät ympyräksi. Ympyrän keskellä esitetään palvelun tavoite, eli yrityksen vihreyden jatkuva kehittäminen. Nuolissa ilmaistaan seuraavat vaiheet: Itsearviointi, Raportti ja Kehitystoimien suunnittelu, toteutus sekä niihin liittyvä osallistaminen ja viestintä.
Pk-yritykselle voi olla vaikea hahmottaa, mistä kestävyyden kehittäminen kannattaa aloittaa.Itsearviointityökalu antaa siihen hyvät eväät.

Uuden palvelun konsepti syntyi yhteiskehittämällä ja osallistamalla

Palvelumuotoiluprojekti toteutettiin noudattaen Exove Designin suunnitteluprosessia. Konseptin luontiprosessiin kuului työpajoja, käyttäjätutkimusta ja testausta. Kerätyn tiedon ja palautteen perusteella opimme jatkuvasti uutta ja iteroimme lopullista konseptia.

Yhteiskehittämisen työpajoihin osallistui asiantuntijoita niin TIEKEn Green ICT -hankkeesta kuin LUT yliopistosta. Läpi suunnitteluprosessin pidettiin viisi työpajaa, ja niissä rakennettiin muotoiltavan kokonaisuuden rakennetta, alustavia sisältöjä ja teknistä toimintalogiikkaa. Jotta valinnat tehtiin aidosti käyttäjäymmärryksen pohjalta, TIEKEn ja LUTin edustajat osallistettiin myös käyttäjätutkimukseen yhteisuunnittelun periaatteiden mukaisesti. LUT yliopiston asiantuntijat tekivät prosessin tueksi myös tarvittavia katsauksia tutkimusaineistoihin. Tavoitteena oli viestiä monimutkainen aihe ymmärrettävästi ja ryhmitellä suuri määrä tietoa loogisesti. TIEKEn ja LUTin asiantuntijat tekivätkin projektin sisältöjen parissa ansiokasta pioneerityötä vertailukelpoisen arviointilogiikan kokoamiseksi. Muotoilijatiimimme tuki tässä urakassa ideoiden uusia formaatteja ja työkaluja yrittäen yksinkertaistaa ja helpottaa Green ICT:n ja LUT:in sisällöntuotantoprosessia. 

Projektiin osallistui myös viisi pilottiyritystä ICT-alalta edustamaan potentiaalisia palvelun käyttäjiä. Pilottiyritysten edustajien tarpeita työkalulle kerrytettiin haastatteluin ja testauksin. Tunnistettujen kohdeyritysten ja asiantuntijaroolien perusteella muodostettiin uuden palvelun kehitystä tukevat käyttäjäprofiilit. Oli innostavaa huomata, että vaihtelevista lähtötasoista huolimatta yrityksillä oli motivaatio tunnistaa, miten juuri itse voisi asioihin vaikuttaa työssään. Pilottiyritysten antama palaute oli äärimmäisen arvokasta rakenteen ja sisältöjen muotoilussa.

Lue myös:

Get in touch

Suvi Hämäläinen

Suvi Hämäläinen

Designer

  • suvi@exovedesign.com

Share