Blogi

Miten huomioida sekä käyttäjä että kestävyys palveluissasi? Vastuullisuus ja ennakointi palvelumuotoilussa

Julkaistu

24.05.2023

Oletko joskus miettinyt, miten voisit työssäsi kehittää jonkin palvelun tai tuotteen toimivuutta, innostavuutta ja pitkäikäisyyttä? Entä miten vastuullisuusstrategianne voisi teillä ohjata uusien ja kehitettävien tuotteiden ja palveluiden innovointia? Käyttäjäkeskeinen suunnittelu yhdistyy elämäkeskeiseen suunnitteluun, kun vastuullisuus ja ennakointi näkökulmina kulkevat muotoilussa mukana. Näin rakentuu muotoiluprosessimme, jota kutsumme Muotoilusykliksi. Sukelletaanpas syvemmälle! Oletko valmis?

Exove Designin muotoiluprosessi: Prosessi on piirretty äärettöntä kuvaavan graafisen kuvion päälle. Keskellä kuvausta on X-merkki josta prosessi etenee kohti ääretön merkin vasenta yläosaa, jossa ensimmäinen osa prosessista on kuvattu "Vaihe 1" ymmärrä. Tämän jälkeen prosessissa saavutaan ääretön merkin vasempaan alaosaan, vaiheeseen 2. "Ideoi". Tämän jälkeen ollaan taas merkin keskipisteestä josta siirrytään oikealle puolelle seuraten silmukkaa ensin vaiheeseen 3. "testaa" ja lopulta 4. "kehitä. Tämän jälkeen ollaan taas prosessin alussa ja valmiina toistamaan sen. Ääretönmerkin muotoon visualisoitu prosessi huomioi vastuullisuuden ja inkluusion, tulevaisuusajattelun ja ennakointi
Ennakoinnilla ja vastuullisuudella on keskeinen osa suunnitteluprosessissamme, oli kyse sitten digitaalisten palveluiden, tuotteiden tai konseptien muotoilusta.

Palvelumuotoilu on kattotermi suunnittelulle, joka tähtää luomaan ymmärrystä asiakkaiden tai käyttäjien tarpeista ja innovoimaan palveluita, jotka ovat heille aidosti hyödyllisiä. Tämän eli käyttäjälähtöisyyden lisäksi näemme vastuumme ottaa huomioon entistä laajemmin palveluiden sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset huomioon, ja suunnitella ratkaisuja, jotka kestävät aikaa eri tulevaisuuden skenaarioissa.

Käydäänpä läpi Muotoilusyklimme vaiheet napakasti ettet kyllästy!

Vastuullisemman ja ennakoivan suunnitteluprosessin vaiheet

1. Ymmärrä: Hahmota asiakkaiden tarpeet, kestävä toimintaympäristö ja mahdolliset muutokset

Kun saamme käsiimme ratkaistavan haasteen otamme ensin askeleen taaksepäin ymmärtääksemme kokonaiskuvaa: keräämme tietoa ja näkemyksiä niin käyttäjien tarpeista kuin kestävyysnäkökulmista ja organisaation strategisista tavoitteista. Tässä vaiheessa laajennetaan näkökulmia ja tarkennetaan etenemissuuntaa. Ymmärrysvaiheessa saatetaan hyödyntää esimerkiksi motivaatiopersoonia tai skenaarioita osana suunnitteluprosessia.

2. Ideoi: Tarkenna ratkaistava kinkkinen pulma ja visualisoi konsepti

Ideointivaiheessa saavutettu ymmärrys koostetaan ja kristallisoidaan. Ideointia voidaan tehdä niin konseptitasolla kuten esimerkiksi konseptikuvausten avulla kuin konkreettisten esimerkkien ja kokeilevan mallinnuksen kuten visuaalisten esimerkkien avulla. Tunnistetuista käyttäjien tarpeista ja käyttäjäpoluista ponnistava suunnittelu alkaa ja konseptia jalostetaan kohti prototyyppiä.

3. Testaa: Kuule käyttäjiä, opi ja iteroi

Seuraavaksi on tärkeää palata palvelun käyttäjien, asiakkaiden, tai muun reaaliympäristön pariin ja testata sekä validoida kehitettyä konseptia esimerkiksi prototyypin käyttäjätestausten avulla. Tässä vaiheessa on tärkeää kerätä ymmärrystä jatkokehitettävistä eli iteroitavista asioista ja tarkentaa ideointivaiheen tuotoksia.

4. Toteuta: Kehitä konseptia iteratiivisesti kohti käytännön toteutusta

Tässä vaiheessa testausvaiheen opit kootaan ja niiden pohjalta voidaan luoda tarkennetun konseptin mukainen palvelukokonaisuus tai tuote. Toteutusvaiheessa saatetaan täsmentää palvelun elementtien variaatioita jälleen saavutettavuus, inkluusio ja tulevaisuudenkestävyys mielessä pitäen.

Miksi ja miten vastuullisuus ja ennakointi näkyvät palvelumuotoilussa?

Vastuullisuus ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin suhteen ja ennakoiva tulevaisuudenkestävyys ovat suunnitteluprosesseissa tärkeitä läpileikkaavia teemoja.

  • Haluamme edistää vastuullisuutta ja inklusiivisuutta kaikissa projekteissamme. Varmistamme, että ratkaisumme palvelevat moninaisia yleisöjä ja ottavat huomioon erilaiset rajoitukset. Samaan aikaan arvioimme kriittisesti työmme sosiaalisia sekä ilmastoon ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Muotoilukumppaneina näemme roolinamme nostaa avoimeen keskusteluun potentiaalisia kehityskohtia niitä huomatessamme — ja olemme valmiita reflektoimaan myös omaa toimintaamme kehittääksemme sitä yhä eteenpäin.
  • Ennakointi ja tulevaisuudenkestävyyden rakentaminen on oleellinen osa kaikessa kestävässä muotoilussa. Olemme soveltaneet skenaariotyötä strategisessa suunnittelussa pitkään. Tavoitteenamme on kannustaa asiakkaitamme strategioihin, jotka kestävät erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja joihin koko organisaatio sitoutuu. Ennakoinnin osaamisen heijastuu kaikkeen suunnittelutyöhömme ja yhdessä asiakkaamme kanssa luomme kestäviä ratkaisuja jotka vauhdittavat positiivista muutosta.

 

Suunnitteluprosessin perustava ajatus on käyttäjälähtöisyys ja yhteistyö. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään ymmärtämään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niitä yleisöjä, jotka tuotetta tai palvelua aidosti tulevat käyttämään, ja että tämä saavutettu ymmärrys juurrutetaan organisaatioon ja suunniteltavaan tuotteeseen tai palveluun osallistamalla suunnitteluprosessiin sisäisiä sidosryhmiä laaja-alaisesti. Käyttäjälähtöisyys ja osallistaminen ovat hyviä lähtökohtia, mutta ne eivät yksinään riitä, kun halutaan muotoilla vastuullisempia ja tulevaisuudenkestävämpiä palveluita ja tuotteita.

Muotoilusykli -prosessimme visualisointi perustuu silmukkaan, sillä tietyt vaiheet voivat toistua iteratiivisesti ja näin prosessi on sovellettavissa eri kokoisiin projekteihin niiden vaatimien tarpeiden mukaan. Suunnitteluprosessimme visualisointi perustuu tuplatimanttimalliin, joka on palvelumuotoilun alalla vakiintunut suunnittelun ja ongelmaratkaisun prosessi.  Tuplatimantti onkin oikein toimiva kuvaus muotoiluajattelun tuomisesta osaksi mitä tahansa kehitystyötä, mutta halusimme viedä idean vielä pidemmälle! Miten muotoilijoina voimme omalta osaltamme rakentaa vastuullisempaa maailmaa, joka ottaa asiakkaat huomioon ja kestää aikaa ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita?

Muotoilusykli-suunnitteluprosessissa korostamme työllemme tärkeitä toimintatapoja, joihin lukeutuu vastuullisuuden ja ennakoinnin sisällyttäminen prosessin eri vaiheisiin. Käytämme esimerkiksi erilaisia tarkistuslistoja, joita olemme koonneet projekteista koottujen oppien avulla. Tavoitteenamme on luoda yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tulevaisuudenkestäviä palveluita ja tuotteita, jotka vastaavat organisaatioiden, käyttäjien ja planeetan tarpeita.

“Kill your darlings” – älä pysäytä kehitystä

Muista, että yhden muotoilusyklin eli toteutusvaiheen jälkeenkin on tärkeää suhtautua omaan luomukseensa kuten vaikka julkaistuun palveluun jatkuvan kehittämisen periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetta tai palvelua on syytä mahdollisuuksien mukaan jatkokehittää aina vain paremmaksi inklusiivisesti erilaisille käyttäjille ja käyttäjäryhmille sekä ilmasto- ja ympäristönäkökulmiin liittyen. Vastuullisuutta on siis myös kantaa vastuu palvelusta sen julkaisun jälkeenkin – testata, päivittää, kehittää ja ylläpitää tuotetta tai palvelua niin sen käyttötarkoitus ja tavoitteenasetanta, käyttäjien turvallisuus, tasavertaisuus kuin vaikkapa energiankäyttö tai uudet tulevaisuuden skenaariot huomioon ottaen ja niistä jatkuvasti oppien.

Pohditko, miten voisit kehittää omia palveluitanne tai tuotteitanne kestävämmäksi erityisesti vastuullisuus ja ennakointi huomioiden? Ota yhteyttä niin jutellaan, miten voisimme auttaa!

Share

Written by

Katri Pakula

Katri Pakula

Designer

  • katri@exovedesign.com

More from the blog