Asiakastarinat

Helsingin kaupunki – oikea ennakointimenetelmä oikeaan paikkaan

Asiakas

Helsingin kaupunki

Vuosi

2022

Viime aikoina tapahtuneet globaalit mullistukset, kuten koronapandemia ja Ukrainan sota, ovat muovanneet suomalaisyritysten toimintaympäristöä radikaalisti. Suurista muutoksista kumpuava kasvanut epävarmuus on lisännyt kiinnostusta ennakointiin, jonka avulla yritykset voivat varautua tulevaisuuteen ja tuoda tulevaisuusnäkökulmaa mukaan strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Voidaksemme tarjota asiakkaillemme tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja jatkuvan kasvun tueksi, olemme nostaneet Exovella ennakointityön keskeiseksi osaksi muotoiluprosessiamme, oli kyse sitten palvelun tuotteen tai konseptin muotoilusta. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ennakoinnin osaamistamme ja laajentamaan näkökulmaamme ennakointiin. Samalla kehitämme myös omaa ennakointityökaluamme yhdessä futuristi Elina Hiltusen kanssa.

Exove Design:n designprosessi: Prosessi on piirretty äärettöntä kuvaavan graafisen kuvion päälle. Keskellä kuvausta on X-merkki josta prosessi etenee kohti ääretön merkin vasenta yläosaa, jossa ensimmäinen osa prosessista on kuvattu "Vaihe 1" ymmärrä. Tämän jälkeen prosessissa saavutaan ääretön merkin vasempaan alaosaan, vaiheeseen 2. "Ideoi". Tämän jälkeen ollaan taas merkin keskipisteestä josta siirrytään oikealle puolelle seuraten silmukkaa ensin vaiheeseen 3. "testaa" ja lopulta 4. "kehitä. Tämän jälkeen ollaan taas prosessin alussa ja valmiina toistamaan sen. Ääretönmerkin silmukoiden välistä pujottuu vaaleanpunainen suorakaide johon on vasemmalle puolelle kirjoitettu vastuullisuus ja inkluusio, sekä oikealle puolelle tuulevaisuus ja ennakointi. Nämä kuuluvat kaikki toimivat prosessimme perustana.
Ennakoinnilla on keskeinen osa Exoven suunnitteluprosessissa, oli kyse sitten digitaalisten palveluiden, tuotteiden tai konseptien muotoilusta.

Osana jatkuvaa ennakoinnin kehittämistyötämme, järjestimme marraskuussa yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa tulevaisuustyöpajan. Työpaja oli osa Sitran valtakunnallista Finnsight-tapahtuman työpajaverkostoa ja siihen osallistui museon omien asiantuntijoiden lisäksi päättäjiä Helsingin kaupungilta ympäristönsuojelun kaavoituksen sekä maisemasuunnitteluun ja kaupunkitilan sektoreilta. Tässä kirjoituksessa kerron työpajassa saaduista havainnoista ja tarkastelen niitä ennakointi- ja muotoiluprosessimme näkökulmasta.  

Finnsight

Finnsight on vuotuinen Sitran järjestämä tapahtuma, jonka avulla kerätään organisaatioiden tulevaisuusnäkemyksiä Suomessa tehtävää tulevaisuuskeskustelua varten. Tapahtumassa korostetaan osallistamista ja järjestäjiä rohkaistaan auttamaan tuomaan esille mahdollisimman laajasti hiljaista asiantuntijuutta. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli tulevaisuusvalta ja järjestävät toivoivat, että tapahtumassa tuotaisiin kuuluviin yleensä keskustelun ulkopuolelle jäävien ääni.

Tavoitteenamme oli yhdistää päättäjien ja museon asiantuntijoiden osaaminen ja muodostaa tulevaisuusnäkemys Helsingin kaupungin kulttuuriympäristön tulevaisuudesta, valtakunnallisen tulevaisuuskeskustelun ja Sitran tuottaman tulevaisuusbarometrin tueksi.

Monipuolinen osallistujajoukko

Työpajassa käytettiin pohjana Sitran kehittämää tiivistä työpajamallia, joka perustui Tulevaisuuskolmioon (Inayatullah 2008). Osallistujajoukko oli kirjava ja työskentelylle oli varattu vain tunti aikaa, joten näimme yhteisen näkemyksen muotoilun jännittävänä haasteena.

Koska Finnsight-tapahtuman teemana oli tulevaisuusvalta, halusimme myös tuoda kuuluviin tulevaisuuden helsinkiläisten ääniä. Niinpä keräsimme museolla vierailleilta lapsilta tulevaisuusnäkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä, jotka toimivat syötteenä työpajaan ja muistuttivat asiantuntijoita siitä, kenelle tulevaisuutta tehdään.

Työpajan keskustelussa lähdettiin aluksi kaupungin tulevaisuuteen vaikuttavista prosesseista: miten valitaan kunnostettavat ja säilytettävät kulttuurikohteet? Osallistujien monipuolisuuden vuoksi keskustelu oli moniäänistä ja polveilevaa, kuten osasimme odottaa.

Paperinen työpajassa täytetty kanvaasi, jossa keltaisia ja oransseja post-it lappuja kirjoituksineen, oranssin kolmio-muodon ympärillä. Kolmion keskellä lukee "Helsingin kaupungin tulevaisuuden kulttuuriympäristö."
Työpajassa työkaluna käytetty tulevaisuuskolmio

Käytäntöjen ja rajoitteiden ei annettu lannistaa visiointia

Työkalussa koimme erityisen toimivaksi tulevaisuuden ja kehittämistavoitteiden tarkastelun erillään nykyisyyden rajoitteista. Nykyään vallitsevien käytäntöjen ja rajoitteiden ei annettu lannistaa visiointia vaan päin vastoin; keskustelussa päädyttiinkin kritisoimaan kaupungin nykyistä roolia portinvartijana, joka byrokratialähtöisyys vaikeuttaa lupien saantia kaupunkia elävöittävien tapahtumien järjestämistä. Keskustelussa inspiroiduttiin muista Eurooppalaisista kaupungeista, joissa asiat toimivat joustavammin ja keskusteltiin rosoisemmasta Helsingistä sekä vapaudesta hyödyntää kaupungin kulttuuritiloja ja rakennuksia.

“Keskustelu laajentui mielestäni kokoaan paljon suuremmaksi ja tasoltaan ehkä strategisemmaksi kuin mitä oli alun perin suunniteltu. “
Christina Suomi, Yleiskaavoitusyksikön päällikkö, Helsingin kaupunki

 

Vaikka keskustelijat tulivat erilaisista lähtökohdista, osallistujat kokivat työpajassa syntyneen keskustelun hyödylliseksi ja lopputuloksena saatiin muotoiltua tiivis poikkialainen tulevaisuusnäkemys.

Työpajassa luotu visio

Vuonna 2050..

  • Helsinki on maailman toimivin ja asuttavin kaupunki
  • Helsinki on kytkeytynyt Eurooppaan
  • Hiilinegatiivisuus, puhtaus ja kaupunkiluonto
  • Helsinki on vetovoimainen, helposti lähestyttävä ja monimuotoinen
  • Sääntelyä on vähennetty
  • Eurooppalainen Helsinki on salliva, toimiva monimuotoinen ja luontopositiivinen; maailman ihanin paikka asua 🙂

Oikea työkalu oikeaan paikkaan

Digitaalisten palvelujen muotoilu perustuu käyttäjien tarpeiden tuntemukseen. Onnistuneen työpajatyöskentelyn edellytyksenä onkin osallistujille sopivien menetelmien ja työkalujen valinta. Keskeisessä roolissa on myös tavoitteiden perinpohjainen määrittäminen. Tässä työpajassa näiden suhteen oltiin onnistuttu erittäin hyvin, kun otetaan huomioon työpajan tiiviys ja moninainen osallistujajoukko. Sitran valitseman tulevaisuuskolmion avulla tulevaisuuden käsittelyssä päästiin nopeasti konkretiaan. Työkalu oli työpajan raameihin hyvin mitoitettu ja ohjasi keskustelua oikeaan suuntaan.

Ennakointi laajentaa näkökulmaa

Ennakoinnin lopputulemana ei koskaan saada varmoja ennusteita tulevaisuudesta. Tavoitteena on pikemminkin perehtyä organisaation toimintaympäristöön ja mahdollisiin tulevaisuuksiin parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tämä pakottaa mukavuusalueen ulkopuolelle ja tarkastelemaan omaa organisaatiota osana suurempaa kokonaisuutta, jota tulevaisuus voimat jatkuvasti muovaavat.

Kun ymmärretään tulevaisuutta muokkaavat ilmiöt ja niiden keskinäinen vuorovaikutus, ymmärretään myös niiden tuottamien mahdollisuuksien ja riskien vaikutus omaan organisaatioon. Tässä työpajassa tunnistettiin muutoksen mahdollisuus ja lähdettiin kyseenalaistamaan kaupungin tehtävää byrokraattisena portinvartijana.

Työpajojen pohjustaminen osallistamisen avulla

Sekä organisaation sisäisten että ulkoisten asiantuntijoiden lisäksi koko organisaatio voidaan kutsua mukaan ennakoimaan. Näin prosessiin saadaan mukaan ns. hiljaista asiantuntemusta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen organisaation jäsen oman työtehtävänsä asiantuntijana tiedostaa siihen tällä hetkellä vaikuttavat tekijät ja todennäköisesti on kiinnostunut myös siihen tulevaisuudessa vaikuttavista ilmiöistä.

Lasten työpajassa tekemä kanvas, jossa on kirjoituksia ja piirrustuksia, jotka liittyvät Helsingin kaupungin tulevaisuuteen. Keskellä komeilee teksti: kestäviä rakennuksia.
Lasten ajatuksia Helsingin kaupungin kulttuuriympäristön tulevaisuudesta.

Vaikkeivat kaikki tahot mahdu mukaan työpajoihin, työskentelyä voidaan pohjustaa keräämällä heiltä etukäteen tietoa esim. tulevaisuus ilmiöiden muodossa. Parhaimmillaan ennakointiprosessi on koko organisaation välistä vuoropuhelua, esim. strategiatyön yhteydessä. Tällöin kaikki oppivat ennakoinnista toisiltaan ja kiinnostus sekä omistajuuden tunne strategiaan kasvavat. Tässä työpajassa keskustelua pohjustettiin tulevaisuuden helsinkiläisten toiveilla. Mukaan oltaisiin voitu kutsua keitä tahansa muita kaupungin asukkaita.

Kaiken takana asiantuntijuus

Yhdistämällä oikeat palvelumuotoilun ja ennakoinnin työkalut saavutetaan tulevaisuuden kestäviä ratkaisumalleja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tässä tehtävässä asiantuntijuudella on paljon painoarvoa, sillä ennakointimenetelmiä on runsaasti erilaisia tarpeita varten.

Etsimme jatkuvasti uusia osallistavan ennakoinnin menetelmiä ja sovelluskohteita digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Olemme kiinnostuneita kuulemaan myös teidän yrityksenne tavasta toteuttaa ja hyödyntää ennakointia liiketoimintanne kehityksessä. Mikäli haluat jakaa kokemuksia aiheesta, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

 

Get in touch

Pekka Antti-Poika

Pekka Antti-Poika

Futunautti

  • pekka@exovedesign.com
  • +358 40 587 6859

Share