Asiakastarinat

Taiteen edistämiskeskus (Taike): Sivustouudistus jossa ilme, rakenne ja toiminnallisuus kokivat merkittävän muodonmuutoksen

Asiakas

Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Vuosi

2022-2023

Vieraile sivustolla

taike.fi

Aloitimme Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kanssa yhteisen matkamme vuoden 2022 alussa. Tavoitteenamme oli modernisoida heidän vanha verkkosivustonsa, parantaa saavutettavuutta, tehdä Taiken brändistä näkyvämpi ja tunnistaa sekä ratkaista verkkopalvelun käyttäjien haasteita. Vastasimme sivustouudistuksen palvelumuotoilusta ja käyttökokemuksen suunnittelusta sekä myöhemmin käyttäjätutkimuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Ohjelmistoyritys Exove oli projektissa teknisenä kumppanina.

Taike.fi:n sivustouudistus tehtiin käyttäjäkeskeisesti ja ilmettä modernisoiden. Tuloksena on raikas, moderni ja saavutettava verkkosivusto, johon ollaan käyttäjätutkimuksen mukaan tyytyväisiä: verkkosivuston käyttäjätyytyväisyyttä mittaavan kävijäkyselyn vastaajista 73 % piti sivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Noin 70 % sivuston suurimmasta käyttäjäryhmästä, eli apurahan saajista tai hakijoista, löysi haluamansa apurahatiedon erittäin helposti tai helposti. Taiken asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä niin sisältöihin, rakenteeseen, kieleen, visuaalisuuteen kuin palvelun tuttuuden ja uudistumisen suhteeseen. 

Uudet visuaaliset elementit olivat tärkeässä roolissa verkkosivuston uudistuksessa

Yhteistyö Taiken ja teknisen kumppanimme Exoven kanssa käynnistyi fasilitoimillamme työpajoilla, joissa käsiteltiin kohderyhmiä sekä asiakastarpeita asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi. Näiden pohjalta luotiin uudelle sivustolle sisältörakenne ja erilaisiin käyttötarpeisiin vastaavat sivupohjat. Lisäksi tarkastelimme, miten uudella sivustolla voitaisiin paremmin tukea käyttäjien tarpeita ja asiakaspolkuja. Visuaaliseen ilmeeseen keskittyneen työpajan avulla projektin lopputuloksena oli merkittävä muodonmuutos sivuston visuaaliseen ulkoasuun. Brändi-ilmeen keskeisille elementeille oli tärkeää pysyä uskollisena, mutta kuitenkin ilmeestä tavoiteltiin uutta, digitaaliseen ympäristöön sopivaa raikasta tulkintaa atomisen suunnittelun keinoin sekä saavutettavuudesta huolta pitäen. Exoven tekniset asiantuntijat antoivat merkittävän panoksensa jakamalla näkemyksiään erilaisista vaihtoehdoista ja suosituksistaan toteutusmahdollisuuksiin. Validoimme käyttäjätutkimuksella myös sivuston uudistuneiden elementtien käytettävyyttä ja ilmeuudistuksen toimivuutta luomalla sivustosta klikkailtavan prototyypin, jota testattiin aidoilla käyttäjillä. Näin varmistuimme siitä, että sivustouudistuksen myötä tuemme käyttäjiä löytämään oikeaan paikkaan ja inspiroimme heitä tutustumaan Taikeen lisää.

Uusia työtapoja käyttöön toteutusvaiheessa

Käytimme koko projektin ajan, aina suunnittelusta lopulliseen teknisen toteutuksen tukemiseen, teknisen kumppanimme Exoven kanssa kehittämäämme datamalliksi kutsuttua kokoelmadokumenttia koko projektitiimin ja asiakkaan yhteisenä työkaluna. Datamalli auttaa suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa hahmottamaan koko projektin rakenteen, aina sisältötyypeistä tai toiminnallisuuksista yksittäiseen elementtiin tai kenttään ja niiden välisiin riippuvuuksiin.

Älypuhelin on keskellä kuvaa henkilön kädessä. Ruudulla on Taike.fi verkkosivut. Valokuvan taustanäkymä on epätarkka ja vaaleasävyinen.
Taike.fi sivustouudistus suunniteltiin mobiili ensin -periaatteella.

Raikas, moderni ja saavutettava verkkosivusto

Taiken sivuston uudistus valmistui aikataulussa ja uusi sivusto julkaistiin marraskuussa 2022. Uudistettu verkkosivusto tukee Taiken brändiä, on visuaalisesti raikas ja moderni sekä myös saavutettava ja helposti ylläpidettävä. Yhteistyö Taiken kanssa oli sekä innostavaa että hauskaa. Jatkossa keskitymme jatkuvaan kehittämiseen varmistaaksemme, että uusi verkkosivusto palvelee niin käyttäjiään kuin Taike-tiiminkin muuttuvia tarpeita.

Käyttäjäpalautteen kerääminen käyttäjätutkimuksella varmistaa jatkuvuuden

Uudistuksen jälkeen Taike on saanut positiivista palautetta verkkosivuston käyttäjiltä. Toteutimme Taikelle käyttäjäkokemuksen tutkimiseksi monimenetelmäisen käyttäjätutkimuksen, jossa yhdistettiin verkkokyselystä saatua dataa laadullisiin, syventäviin haastatteluihin. Käyttäjät ovat muun muassa kertoneet visuaalisten elementtien olevan raikkaita ja moderneja. Sisällön kerrotaan myös olevan helpommin löydettävissä ja aiheiden sekä sisältöalueiden selkeämmin navigoitavissa.

Maaliskuussa 2023 toteutimme Taikelle käyttäjäkokemuksen tutkimiseksi verkkokyselyn, johon vastasi 407 henkilöä. Kyselyn tulokset vahvistivat sivustosta jo saatua positiivista palautetta. Taiken asiakkaat ovat yleisesti olleet tyytyväisiä niin sisältöihin, rakenteeseen, kieleen, visuaalisuuteen kuin palvelun tuttuuden ja uudistumisen suhteeseen. 73 % vastaajista piti sivustoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Noin 70 % sivuston suurimmasta käyttäjäryhmästä eli apurahan saajista tai hakijoista löysi haluamansa apurahatiedon erittäin helposti tai helposti. Exoven tekninen tiimi auttoi kyselyn saumattomassa iFrame-upotuksessa Taiken sivustolle.

Verkkokyselyä täydennettiin ja validoitiin maalis-huhtikuussa 2023 vielä suunnittelemillamme ja fasilitoimillamme asiakashaastatteluilla, joista saatu laadullinen data antoi lisätietoa jo toimivaksi koetuista asioista sekä mahdollisista kehityskohteista. Näiden kyselyiden ja haastatteluiden tulokset sekä säännöllisesti seurattava analytiikka toimivat verkkopalvelun jatkokehityksen perustana.

_

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Taike edistää myös kulttuuria siltä osin kuin se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä.

Exove Oy on ohjelmistoyritys, joka kehittää digitaalisia palveluita niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. 

Get in touch

Katri Pakula

Katri Pakula

Designer

  • katri@exovedesign.com

Share